SQL – Złączanie tabel

sql-410-x-200

Złączanie jest to operacja która umożliwia wyszukiwanie i operowanie danymi, które pochodzą z więcej niż jednej tabeli, przy pomocy pojedynczej instrukcji SELECT. Do wykonania operacji złączenia określa się za pomocą klauzuli WHERE oraz instrukcji SELECT. Każde złączenie realizowane jest jednocześnie dla dwóch tabel, przy tym dla każdej tabeli wybierana jest jedna kolumna łącząca lub kolumna złączeniowa. Kolumna łącząca powinna zawierać wartości które w łatwy sposób możemy porównać, reprezentujące te same dane lub dane o podobnym charakterze w każdej tabeli biorącej udział w złączeniu. Przeważnie kolumny łączące zawierają ten sam typ danych. Wartości kolumn łączących są złączeniowo zgodne czyli ich wartości zawarte są w tej samej klasie danych. Czytaj dalej

SQL – Klauzula WHERE

sql-410-x-200

Klauzula WHERE jest częścią zapytania SELECT, w której podajemy warunki wyszukiwania. Dokładnie określa warunki, które wiersze zostaną wyszukane w bazie.

Ogólna postać zapytania:

 select lista wyboru

from lista tabel

where warunki wyszukiwania

Podczas konstruowania zapytania SELECT zawierającego klauzule WHERE, system weryfikuje czy zostały spełnione warunki i wybiera odpowiednie wiersze.
Język SQL zawiera masę rozmaitych operatorów i słów kluczowych, służących do definiowania warunków wyszukiwania.

  • operatory porównawcze (=, <, >, itd.)
  • kombinacje i logiczne negacje warunków (AND, OR, NOT)
  • przedziały (BETWEEN i NOT BETWEEN)
  • listy (IN, NOT IN)
  • wartości nieznane (IS NULL i IS NOT NULL)
  • zgodność znakowa (LIKE i NOT LIKE)

SQL – Operacje matematyczne na danych

sql-410-x-200

W liście wyboru możemy wstawić informację jakie zostaną zawarte obliczenia na danych liczbowych i stałych.

Możemy użyć następujących operatorów arytmetycznych:

Symbol           Operacja

+                     dodawanie

–                      odejmowanie

/                       dzielenie

*                      mnożenie Czytaj dalej