SQL – Klauzula WHERE

Klauzula WHERE jest częścią zapytania SELECT, w której podajemy warunki wyszukiwania. Dokładnie określa warunki, które wiersze zostaną wyszukane w bazie.

Ogólna postać zapytania:

 select lista wyboru

from lista tabel

where warunki wyszukiwania

Podczas konstruowania zapytania SELECT zawierającego klauzule WHERE, system weryfikuje czy zostały spełnione warunki i wybiera odpowiednie wiersze.
Język SQL zawiera masę rozmaitych operatorów i słów kluczowych, służących do definiowania warunków wyszukiwania.

  • operatory porównawcze (=, <, >, itd.)
  • kombinacje i logiczne negacje warunków (AND, OR, NOT)
  • przedziały (BETWEEN i NOT BETWEEN)
  • listy (IN, NOT IN)
  • wartości nieznane (IS NULL i IS NOT NULL)
  • zgodność znakowa (LIKE i NOT LIKE)

Dodaj komentarz